واکسیناسیون کودکان

از ابتدایی که انسان با بیماری مواجه شد به دنبال درمان آن نیز بوده است. از این رو یک پزشک انگلیسی به نام ادوارد جنر که درواقع پدر ایمنی شناسی نیز نامیده می‌شود در سال ؟؟؟؟ واکسن را کشف کرده و به عامه‌ی مردم معرفی کرد. درواقع از همان دوران بود که مردم کم کم با واکسن و واکسیناسیون عادت کردن و با واکسیناسیون کردن کودکان خود بسیاری از مرض ها و بیماری ها را از کودکان دور کردند.