سوالی دارید؟

021-22371371

واکسیناسیون کودکان

از ابتدایی که انسان با بیماری مواجه شد به دنبال درمان آن نیز بوده است. از این رو یک پزشک انگلیسی به نام ادوارد جنر که درواقع پدر ایمنی شناسی نیز نامیده می‌شود در سال ؟؟؟؟ واکسن را کشف کرده و به عامه‌ی مردم معرفی کرد. درواقع از همان دوران بود که مردم کم کم با واکسن و واکسیناسیون عادت کردن و با واکسیناسیون کردن کودکان خود بسیاری از مرض ها و بیماری ها را از کودکان دور کردند.